SMLUVNÍ A STORNO PODMÍNKY

SPORT CAMP, KROUŽKY

Smluvní podmínky

1)  Smluvní strany

a) provozovatel

 • fyzická osoba Mgr. Andrea Sikmundová, se sídlem Vlašimská 1790, Benešov u Prahy, 256 01, IČ 06732143, dále jen "provozovatel"

b) zákonný zástupce dítěte

Smluvní podmínky jsou platné pro školní rok 2022/2023.

2)  Závazná přihláška - Sport camp, kroužky

Závaznou přihlášku je zákonný zástupce povinen řádně a pravdivě vyplnit, odeslat na email info@fairplaysports.cz za použití formuláře na webových stránkách www.fairplaysports.cz/prihlaska/ nebo ze svého soukromého emailu na danou emailovou adresu. Za závaznou přihlášku je považován i tištěný dokument - Závazná přihláška, který může být také rodičům předložen. Všechny způsoby mají rovnocennou platnost. Jejím odesláním/ předáním souhlasíte se smluvními podmínkami.
Poté, co budou data zpracována, Vám bude zaslán potvrzovací email o zpracování přihlášky. Pokud Vám potvrzovací email nepřijde do 72 hodin, prosím, kontaktujte nás.

Nezbytnou součástí přihlášky na Sport camp jsou další dva dokumenty - Posudek způsobilosti od lékaře (s datem konání Sport campu), Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škodu (s platným datem maximálně den před odjezdem na Sport camp). Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.fairplaysports.cz/prihlaska/.

Přihlášku lze stornovat a to písemně na adresu provozovatele. Předmět dopisu prosím nazvěte: "Žádost o storno závazné přihlášky." Či emailem, s předmětem "Žádost o storno závazné přihlášky". V případě nezaplacené zálohy je stornování přihlášky zpoplatněno smluvní částkou 500,- Kč.

Odesláním Závazné přihlášky souhlasíte s fotografováním a pořizováním audio videí pro účely propagace naší společnosti. Více o fotogafiích v záložce GDPR.


3)  Zdravotní způsobilost dítěte - Sport camp

Kopii dokumentu Posudek způsobilosti od lékaře je nutné odevzdat nejméně týden před odjezdem, je možné jej zaslat emailem na adresu info@fairplaysports.cz. Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škodu se odevzdává u autobusu. Bez obou dokumentů nemůže být dítě předáno.

Předáním dítěte do péče na pobyt společně s písemným potvrzením zákonného zástupce, zákonný zástupce stvrzuje, že dítě je zdravé (mimo onemocnění, která ještě nejsou znatelná). V případě, že u vašeho dítěte zjistíme výskyt vší jak u autobusu (nemůže nastoupit) nebo v průběhu tábora, takové dítě odjíždí domů na vaše náklady, bez možnosti refundace a ještě uhradíte prostředky použité do vašeho příjezdu - cca. 500Kč / den.

Odesláním přihlášky se zákonný zástupce zavazuje nás seznámit se zdravotním stavem dítěte, včetně alergií, přecitlivělostí, atd. (viz Posudek způsobilosti od lékaře)

Odesláním přihlášky se zavazujete, že uhradíte případně vzniklé náklady spojené s návštěvou lékaře, ošetřením a spojenou léčbou.

Odesláním přihlášky se zákonný zástupce souhlasí s prohlídkou hlav a vlasů dítěte při nástupu a v jeho průběhu pobytu.

Ze zákona nemůžeme dětem samostatně ordinovat léky a proto pokud vaše dítě bere léky, musí být předepsané lékařem. Tato skutečnost musí být uvedena v Posudku způsobilosti od lékaře. Nelze dítěti podat volně dostupný lék bez lékařského předpisu, který si může dovolit podat zákonný zástupce dle jeho uvážení. Pokud zákonný zástupce podává dítěti lék, na který dobře reaguje, je důležité jej zaznamenat do Posudku způsobilosti od lékaře.


4)  Platební podmínky - Sport camp, kroužky

Sport camp/ kroužky je možné zaplatit celý nebo na dvě části (záloha, doplatek). Záloha činí 50% z celkové části.
Platba probíhá platbou na účet na základě faktury, předání fyzických peněz není možné.

Cena pobytu na Sport campu zahrnuje ubytování, dopravu, stravování 5x denně, pitný režim, pojištění, veškeré hromadné vstupy, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků.


5)  Storno podmínky
SPORT CAMP

Storno poplatky činí v případě zrušení:

 • 3 a více měsíců předem - 50% z celkové ceny (záloha, která slouží jako rezervační poplatek za areál)
 • 2 měsíce předem - 75% z celkové ceny,
 • 1 měsíc a méně předem - 100% z celkové ceny,
 • při neomluveném nenastoupení dítěte na pobyt/ kroužek - 100% z celkové ceny.
 • Po těchto termínech je možná individuální dohoda za účelem výměny účastníka - uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.

Storno platí jen na celý uhrazený pobyt - ne na uhrazenou zálohu - tehdy je zákonný zástupce povinen uhradit rozdíl!

KROUŽKY

Storno poplatky činí v případě zrušení:

 • při podání závazné přihlášky, nezaplacení celé částky či zálohy a nenastoupení na kroužek - poplatek 500,-/os.
 • při podání závazné přihlášky, zaplacení celé částky či zálohy a nenastoupení na kroužek (s předběžnou písemnou informací, že žák nemůže nastoupit) - navrácení zaplacené částky mínus poplatek 500,-/os.
 • při podání závazné přihlášky, zaplacení celé částky či zálohy a nenastoupení na kroužek (bez předběžné písemné informace, že žák nemůže nastoupit) - storno 100% z uhrazené částky
 • při podání závazné přihlášky, zaplacení celé částky či zálohy, nastoupení na kroužek a přerušení v průběhu kroužku - v 1. polovině termínů - 75% z celkové částky
                 - ve 2. polovině termínů - 100% z celkové částky


6)  Předčasný odjezd ze Sport campu na žádost zákonného zástupce

Zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit před zahájením pobytu, v takovém případě zákonný zástupce nemá nárok na vrácení jakékoliv částky.

7)  Předčasný odjezd ze Sport campu z důvodu nemoci

Pokud dítě onemocní v průběhu pobytu, je zákonnému zástupci vrácena spravedlivá část poplatku - tj. zbylý počet dní x strava. Pokud dítě již nemocné nastoupí, zákonný zástupce nemá nárok na vrácení jakékoliv částky.

8)  Předčasný odjezd ze Sport campu z důvodu kázeňského problému

Za kázeňský problém je považováno hrubé nedodržování řádu, nerespektování pokynů lektorů a vedoucích, opakované narušování programu a ohrožování ostatních účastníků Sport campu. V takovém případě je zákonný zástupce povinen své dítě odvézt na vlastní náklady a nemá nárok na vrácení jakékoliv částky.